Aspidoscelis tigris sepetentrionalis
Plateau Tiger Whiptail